Az egyesület céljai, feladatai, tevékenységei

Megjelent: 2018. május 1.

szabhon_logo.jpg

Az egyesület célja önként, egyénileg vagy csoportosan közhasznú szervezetként szolgálni a haza, a szülőföld, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, természeti és gazdasági értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak megismerését, megismertetését, tiszteletét és gyarapodását. Vállalja a nemzeti tudat ébrentartását, a hagyományok ápolását, a kulturális, természeti és települési értékek megőrzését és gazdagítását, ezen belül az etnikai csoportok és nemzeti kisebbségek sajátos értékeinek fennmaradását. Az egyesület vállalja és tovább élteti a magyar honismereti mozgalom előzményeit és múltbeli eredményeit, erőt merít az elődök példájából sorskérdéseink feltárásában, a demokratikus közélet és az önkormányzatiság fejlesztésében, az öntevékeny közösségi művelődés felkarolásában.

Mindezek alapján az egyesület feladata:
(a) A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei honismereti mozgalom támogatása.
(b) Az egyéni kutatók, szakkörök, honismereti körök és hasonló célú egyesületek munkájának segítése.
(c) Az ifjúság nevelése, nemzeti történelmünk, népi kultúránk és a velünk együtt élő népek, népcsoportok kultúrájának jobb megismerése. Az óvónők, tanítók, tanárok, szakkörvezetők honismereti képzése és továbbképzése.
(d) Történelmi személyiségek, események, évfordulók megünneplése, emlékhelyek és emlékművek nyilvántartása, megőrzése és ápolása.
(e) A honismereti, helytörténeti kutatások, programok szakmai és anyagi támogatása.
(f) Országos és megyei pályázatok népszerűsítése és segítése, saját megyei pályázatok kiírása.
(g) A honismereti tevékenység regionális és országos programjainak népszerűsítése.
(h) Együttműködés az Országos Honismereti Szövetséggel, a megyei és a városi önkormányzat kulturális bizottságaival.
(i) Megyei szakmai fórumok — konferenciák, felolvasó ülések, előadások, kiállítások —, táborok és tapasztalatcserék segítése és szervezése.
(j) A céljaival összefüggő témakörökben könyvek, periodikák kiadásának előmozdítása, szerkesztési, lektorálási feladatok vállalása.
(k) Véleménynyilvánítás az érdeklődési körét érintő kérdésekben, szakmai javaslataival az állami és társadalmi szervezetek munkájának segítése.
(l) Kapcsolat kiépítése és fenntartása a céljaival egybeeső területeken munkálkodó intézményekkel, társaságokkal, valamint iskolákkal, felsőoktatási és közművelődési intézményekkel, közgyűjteményekkel, a nemzetiségi, illetve a határon túli magyarokat tömörítő művelődési szervezetekkel.
(m) A gazdasági szervezetek, vállalkozások, közösségek és egyének anyagi támogatásának kérése és honismereti alapítvány útján történő elfogadása az egyesület közérdekű céljainak szolgálatához.
(n)     Jutalmak, emléklapok, díjak alapítása és adományozása a közgyűlés által megállapított formában és feltételek mellett a honismereti mozgalom ösztönzésére, az elért eredmények elismerésére.